Kom med och välj kyrkoherde!

Kyrkoherdevalet förrättas söndagen den 8 oktober i Åbo domkyrka. Valet inleds efter högmässan c:a kl. 13.30 och pågår till kl. 20. Den som inte kan rösta på valdagen kan istället förhandsrösta.

Kyrkoherdens uppgift är att leda församlingens verksamhet. Kyrkoherden ansvarar för att gudstjänster, förkunnelse, kyrkliga förrättningar, själavård och annan kyrklig verksamhet sköts på ett rätt sätt. Kyrkoherden är förman för församlingens övriga anställda samt ordförande i församlingsrådet. Eftersom Åbo svenska församling hör till en kyrklig samfällighet är den svenska kyrkoherden med i många olika sammanhang där det krävs förmåga till samarbete, men också förmågan att värna om den svenska församlingens rättigheter.

Två präster har sökt kyrkoherdetjänsten, tf. kyrkoherde Mia Bäck och TD, FM, pastor Robert Ojala. Domkapitlet i Borgå stift har konstaterat att de är behöriga och har uppgjort valförslag.

Genom att använda din rösträtt i detta val tar du ansvar för din egen församling och påverkar församlingens framtid.

Med bästa hälsningar,
Margó Storm
viceordförande i församlingsrådet

Aurelia, Åbo svenska församlings församlingshem