Beslutsfattande i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Högsta beslutande makten i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingens förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Varje församling inom samfälligheten har sitt eget församlingsråd, som fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. Medlemmarna i församlingsråden i församlingarna i Åbo och S:t Karins återfinns på församlingarnas egna sidor.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

I församlingarna finns också kommittéer och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom gör de förslag för förtroendeorgan, t.ex. församlingsrådet.