Gemensamma kyrkorådet bereder och verkställer beslut

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltningsorgan som är underställt kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har en ordförande som utses av domkapitlet och en vice ordförande samt åtta övriga medlemmar som utses av gemensamma kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har i uppgift att leda det andliga arbetet i samfälligheten eftersom samfälligheten har antagit det som gemensam arbetsform, att handha samfällighetens och församlingarnas förvaltning och ekonomi, att bereda ärenden för behandling i gemensamma kyrkofullmäktige samt, om inte kyrkofullmäktige beslutar annat, att verkställa kyrkofullmäktiges beslut och bestämmelser.

Kyrkorådet representerar också Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet i domstolar och gentemot myndigheter samt ingår avtal och sköter övriga juridiska ärenden om inte ett beslut, en bestämmelse eller ett reglemente föranleder annat.

Gemensamma kyrkorådet har valts för åren 2017–2018.

Förtroendevalda i gemensamma kyrkorådet åren 2017–2018

 • Ordförande domprosten Heimo Rinne
 • Viceordförande Pentti Korhonen
 • Nappu Juha, Henriksförsamling
  (ersättare Hilkka Luojola)
 • Ainasoja Merja, S:t Karins församling
  (ersättare Aila Laitinen)
 • Rantanen Ari, Katarinaförsamling
  (ersättare Päivi Salminen)
 • Korhonen Pentti, S:t Marie församling
  (ersättare Mika Ketola)
 • Knuuti Heikki, Martinsförsamling
  (ersättare Sakari Itähaarla)
 • Lintunen Anna, Mikaelsförsamling                             
  (ersättare Matti Pennanen)
 • Heikkilä Auvo, Patis församling
  (erästtare Marika Lahti)
 • Kanervavuori Mirjo, Pikis församling
  (ersättare Jorma Hellsten)
 • Toivari Helmi-Riitta, Domkyrkoförsamling
  (ersättare Antti Koponen)        
 • Sandberg Siv, Åbo svenska församling
  (ersättare Lars Nyberg)