I sorgens stund

I samband med en begravning har de anhöriga mycket att sköta om på kort tid. Ibland kan de här uppgifterna kännas alldeles övermäktiga. Det känns speciellt tungt om de anhöriga inte har information om eller erfarenhet av hur man går till väga efter ett dödsfall.

Med en begravning följer många känslor, tankar kring den kristna tron och praktiska arrangemang. För en del är jordfästningsarrangemangen en del av sorgearbetet. Här får du hjälp med begravningsarrangemangen; alltid klarar man inte allting på egen hand. Beakta att sorgen tär på krafterna.

Jordfästning i Åbo svenska församling

Församlingens avlidna medlemmar välsignas enligt kyrkans ordning till den sista vilan. Jordfästningarna förrättas för det mesta i något begravningskapell, men de kan också förrättas i någon kyrka eller vid graven. Uppståndelsekapellet är det mest använda begravningskapellet bland Åbo svenska församlings medlemmar.

Den efterföljande minnesstunden kan gestaltas på många sätt. Om de anhöriga önskar att prästen och kantorn skall vara med vid minnesstunden bör de i god tid meddela om detta. 

Det är viktigt att de anhöriga träffar prästen någon dag före jordfästningen för att berätta om den avlidna och för att komma överens om psalmer och annan musik.

Den som mist en anhörig kan få hjälp av att dela sin erfarenhet med andra sörjande. Församlingen startar en ny referensgrupp för sörjande varje år efter Alla helgons dagen. Intresserade kan anmäla sig till eller fråga mera av Maria Wikstedt, 040 341 7463 eller maria.wikstedt@evl.fi.

Begravningsarrangemang i Åbo och S:t Karins församlingar

Att sköta om de praktiska arrangemangen i samband med begravning och död kan vara en del av den anhörigas sorgearbete. Det är bra att börja begravningsarrangemangen genom att ta kontakt med antingen kyrkliga samfällighetens gravkontor tfn 040 341 7253 eller en privat begravningsbyrå.

Med samfällighetens gravkontor kan man komma överens om följande i samband med begravningen:

 • Boka tid för förrättningen
 • Boka kapell eller kyrka
 • Val av gravplats i synnerhet när man löser in en ny grav
 • Boka präst och kantor i samband med jordfästningsarrangemangen
 • Uppgifter om grav, gravrätt och inlösen av ny gravplats
 • Boka tid för gravsättning av urna
 • Begravningspriser
 • Specialdekoration av jordfästningskapell
 • Gravsättning i minneslund
 • Ströende av aska

Till gravkontoret kan man komma även om läkaren inte har skrivit begravningstillståndet än.

 

Siunaamistilaisuus. Kuvituskuva.

Jordfästning

Jordfästning är en helig handling, en av kyrkans förrättningar. I en kristen jordfästning välsignas den avlidna till gravens vila och man ber för honom/henne. En jordfästning är som en gudstjänst i miniatyr och kan äga rum i ett kapell, en kyrka eller ibland också vid graven. En jordfästning kan i all enkelhet bestå av bibelläsning och bön, prästens välsignelsetal, psalmer och musik. Före förrättningen diskuterar de anhöriga jordfästningen med den präst som förrättar jordfästningen och den kantor som ansvarar för musiken.

För jordfästningen bokas ett jordfästningskapell eller en kyrka. Bokningen kan göras på samma gång som man kommer överens om annat i samband med begravningen under ett besök på samfällighetens gravkontor.

 

Alttari, jossa kukka-asetelma. Kuvituskuva.

Minnesstund

Vid en minnesstund brukar man som namnet antyder minnas den avlidna tillsammans med begravningsgästerna. Man kan hålla minnesstunden hemma, men man kan också boka en lokal av församlingen, t.ex. en församlingsgård, prästgård eller lägergård för minnesstunden. Om de anhöriga önskar att prästen deltar i minnesstunden är det bra att framföra det önskemålet i god tid, i samband med att jordfästningen bokas. De anhöriga kan också om de vill be prästen säga några ord vid minnesstunden.

Via församlingarna kan man också ordna servering för minnesstunden. Trakteringen kan bokas direkt på servicenumret 040 341 7117 eller per e-post på turku.leirikeskukset@evl.fi.

Kistbegravning eller kremering?

Om det är frågan om en kistbegravning bärs kistan ut ur kapellet eller kyrkan i slutet av jordfästningen. I allmänhet behövs sex bärare. De kan vara anhöriga, men man kan också beställa kistbärare hos privata begravningsbyråer.

När den avlidna kremeras lämnas kistan oftast kvar i kapellet eller kyrkan efter jordfästningen när begravningsgästerna går ut. Kremering sker i Åbo i krematoriet i Heliga Korsets kapell. När urnan läggs i graven ungefär två veckor efter jordfästningen kan man be att en präst följer med till graven och man kan hålla en liten bönestund vid graven.

Närmare uppgifter om begravning och arrangemangen kring begravningar finns i begravningsguiden.

Begravningsplatser

Åbo- och S:t Karinsbor kan begravas på någon av begravningsplatserna i Åbo och S:t Karins, beroende på i vilken församling han eller hon var bokförd vid sin död. Bekanta dig med begravningsplatserna här.

Privata begravningsbyråer

Privata begravningsbyråer är affärsföretag som sköter om bl.a.

 • förflyttning av den avlidna
 • försäljning av kistor och urnor
 • mycket annat i samband med begravningen på anmodan av de anhöriga.

Om de anhöriga inte själva vill sköta bokningarna i samband med jordfästningen kan begravningsbyrån sköta dem också.

Begravningsguiden hjälper med arrangemangen

Stöd i sorgen och hjälp med de praktiska frågorna kring begravningen får du av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets begravningsguide. Begravningsguiden finns att läsa online och den finns också att få på Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gravkontor (Eriksgatan 3, Åbo).

» Till hem i sorg begravningsguide (pdf)

Gravkontorets kontaktuppgifter

Gravskötselns kundtjänst finns i gatuplan i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets hus på Eriksgatan 3 A.

Gravkontoret är öppet och har telefontid måndag-fredag kl. 9-14.

Gravkontor tel. 040 341 7253

Gravskötseln tel. 040 341 7010

E-post turku.hautatoimi@evl.fi

Blom- eller ljusleveranstjänsten gör hågkomsten lättare

Ett ljus eller blommor på graven är ett sätt att minnas en anhörig som har gått bort. Långa avstånd gör ändå att många har svårt att ta sig till sina anhörigas gravar. Då kan det vara omöjligt att föra en blomma eller ett ljus till graven. Rörelsehinder kan också göra det svårt att besöka en grav och på så sätt minnas den avlidna.

I Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet är vi medvetna om att det här kan vara problematiskt. Därför kan man kontakta gravskötselns kundtjänst och beställa en blom- eller ljusleverans till graven i samband med större helger.

Det är skäl att göra beställningen i god tid, eftersom det ljus eller de blommor som har beställts förs till graven först när betalningen har bekräftats. Om man t.ex. vill ha en blomma eller ett ljus levererat till graven till allhelgonahelgen ska beställningen göras senast i mitten av oktober.

Till allhelgona kan man beställa ett gravljus med hatt eller en kruka med ljung till graven. Inför jul kan man välja mellan ett ljus eller en kruka med tulpaner eller hyacinter och till påsk kan man beställa påskliljor.

Beställningarna kan göras till kundtjänsten vid samfällighetens gravkontor.

 

Förbereder du begravningen?

Kontakta gravkontoret tel. 040 341 7253 eller lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

» Kontaktbegäran

Blommor.

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris