Den gemensamma strategin, tyngdpunktsområdena

Värden: Helighet, Mänsklighet, Mod, Pålitlighet.

Vision: Modigt i Himmelens sak 

Mission: Vi tror, vi hoppas, vi älskar!

Mänsklig närhet och delaktighet i kyrkan 

Mål: Vi befäster hoppet. Vi svarar på olika behov. I kyrkan får man vara på sitt eget sätt. Nåden syns och känns.

Åtgärderna:  

 • Evangeliet genomsyrar vår verksamhet.
 • Kyrkan går i synnerhet dit, där det finns en risk för att bli bortglömd.
 • Kyrkan byggs tillsammans med identifiering av allas förmågor.
 • Vi bedriver samarbete med olika aktörer. 

Utveckling av kommunikationen  

Mål: Kyrkans budskap berör och medlemsidentiteten befästs.

Åtgärderna:

 • Vi befäster medlemskapet genom att berätta om tron och kyrkans goda arbete.
 • Vi utvecklar kommunikationen utifrån forskningsrön och respons.
 • Vi utnyttjar kommunikationskanaler allt efter målgrupperna.

Avvärjande av klimatförändringen 

Mål: Vi är en kolneutral kyrklig samfällighet år 2029.

Åtgärderna:

 • Utfästelse till ansvar för kyrkans energi- och klimatstrategi och dess kolneutrala mål.
 • Miljödiplomets mål ställs med ambition och hur målen uppnås uppföljs systematiskt.
 • Utbildning och stöd i uppdraget för enheternas miljöansvariga.
 • Beaktande av miljöaspekten i all verksamhet och då besluten bereds och genomförs.
 • Vi uppmuntrar och utmanar människorna till arbete för klimatet.

Högklassig ledning och personalens välbefinnande 

Mål: Hos Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet är det bra att arbeta. 

Åtgärderna:  

 • Arbetstagarna, de förtroendevalda och volontärerna känner sitt ansvar och förstår sin roll. Ständigt lärande är en del av vår verksamhet.
 • Ett klart ledningssystem och en arbetskultur med förtroende. Det nya får prövas och det som inte fungerar får överges.
 • Man sörjer för personalens välbefinnande.
 • Högklassig betjäning och utvecklande av den. 

Tryggande av de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten  

Mål: En ansvarstagande och förutseende ekonomi.

Åtgärderna:

 • En anpassning av verksamheten och ekonomin.
 • Precisering av fastighetsutgifterna och uppställande av de gemensamma målnivåerna.
 • Ansvarsfull placering.
 • Fastställande av arbetsfördelningen mellan de gemensamma uppgifterna och församlingarna.

» Kyrkan i Åbo och S:t Karins: Den gemensamma strategin (pdf)

 

Kommunikationsplan : Tusen år av hopp – Kyrkan i Åbo och S:t Karins

Vi identifierar behoven

 • Vi identifierar församlingsbornas kommunikationsbehov och kanalerna allt efter målgrupperna.
 • Vi utnyttjar lokal, utforskad kunskap och respons.
 • Vi fastställer en styrd och koordinerad kommunikation. 
 • Vi skapar fungerande strukturer och rutiner för volontärernas och de förtroendevaldas kommunikation.

Vi befäster medlemskapet i kyrkan

 • Vi befäster medlemskapet genom att berätta om kyrkans goda arbete och trons betydelse.
 • Vi erbjuder olika slags möjligheter för att bygga upp en relation till kyrkan på ett sätt med betydelse för en själv.

Vi finns synliga

 • Vi tar i bruk namnet Kyrkan i Åbo och S:t Karins.
 • Vi blir lätt igenkända i utomhusreklam, på webben och i de tryckta materialen.
 • Vi lyfter fram kyrkoåret i annonsering och annan kommunikation.
 • Vi bildar nätverk och deltar i möjligheter med betydelsefullt samarbete med hänsyn till kyrkan.
 • Vi betjänar vänligt såväl vid personlig kontakt som på nätet.

Kommunikationen som stöd för att leda

 • Vi antar en målinriktad kommunikationsplanering som en del av ledningen, planeringen och genomförandet av verksamheten.
 • Vi förstärker intrycket av kyrkliga samfälligheten som en god arbetsgivare.
 • Vår kommunikation om och inom arbetsgemenskapen är aktuell, interaktiv och främjar välbefinnandet i arbetet. 

» Kyrkan i Åbo och S:t Karins: Kommunikationsplan (pdf)