Förutsättningar för vigsel

Äktenskapet är inte bara en helig kyrklig förrättning, utan också en juridisk händelse som ger makarna rättigheter och skyldigheter. En kyrklig vigsel förrättas av en präst och förrättningen ska bevittnas av två vittnen.

För att bröllop i kyrkan ska vara möjligt, måste de som vigs vara skriftskolgångna medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. En av de som vigs kan också vara medlem i ett annat kristet trossamfund. Sådana trossamfund är bl.a.

  • Ortodoxa kyrkan i Finland
  • Katolska kyrkan i Finland
  • Pingstförsamlingarna 
  • Finlands Adventkyrka
  • Frikyrkan i Finland
  • Baptistkyrkan i Finland

Före vigseln görs en prövning av hinder mot äktenskap för att säkerställa att de allmänna villkoren för äktenskap är uppfyllda.

Ett vigselpar, där ingendera parten är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan, kan inte få en kyrklig vigsel. I en sådan situation är det dock möjligt att få en äktenskapsvälsignelse, som i allmänhet föregås av att paret ingår äktenskap vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataÖppna länk i ny flik.

Om man har missat skriftskolan tidigare, kan man också gå i den som vuxen. Ta kontakt med  någon av församlingens präster. Kontaktuppgifter till Åbo svenska församlings präster hittas här.

Att gifta sig med en utlänning

Om den ena av de personer som ska vigas är utländsk medborgare eller tillhör en annan kyrka än den evangelisk-lutherska kyrkan, är det tillrådligt att kontakta centralregistret redan i god tid före vigseln. Det kan ta lite tid att ordna med det officiella pappersarbetet.

I Finland är det också möjligt att förrätta kyrklig vigsel om den ena parten hör till ett kristet kyrkosamfund i utlandet. Detta gäller även om den ena av makarna tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan eller någon annan kristen kyrka eller kristet trossamfund.

Om den ena av de personer som ska vigas hör till den evangelisk-lutherska kyrkan, kan äktenskap som ingåtts vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata välsignas i kyrkan.

Kyrklig vigsel kan förrättas av en präst som tillhör den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan i Finland. Även vissa andra religiösa samfund har beviljats rätt att förrätta vigslar.

Mer information om vigselbokningar

Turun ja Kaarinan seurakunnat

Dop- och vigselbokningar via telefon mån–fre kl. 9–15 (endast samtal). Frågor kan också skickas via e-post.

E-tjänst