Församlingsråden fattar beslut om församlingarnas pengar

Varje församling som tillhör den kyrkliga samfälligheten har ett församlingsråd. Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. Till rådet hör beroende på församlingens storlek 6–14 invalda medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Församlingsrådets uppgift är att leda det andliga arbetet i församlingen och dess övriga allmänna verksamhet samt att främja förverkligandet av församlingens syfte. De nuvarande församlingsråden har valts för åren 2019–2022.

Sammansättningen av församlingsråden presenteras på församlingarnas egna sidor.

Kyrkoherden är lokalförsamlingens herde

Kyrkoherden är den som leder lokalförsamlingen. Kyrkoherden svarar enligt Kyrkoordningen för att gudstjänsten, de heliga sakramenten (dopet och nattvarden), de kyrkliga förrättningarna (bl.a. dop, vigsel till äktenskap, jordfästning, konfirmation och välsignelse av hem) och förkunnelsen sköts på rätt.

Kyrkoherden övervakar allt liv och arbete i församlingen, såsom kristen fostran och undervisning, diakoni samt evangelisering och mission. Kyrkoherden ansvarar för att församlingen följer kyrkans bekännelse och uppdrag.

Kyrkoherden är högsta chef för alla anställda som arbetar med församlingsverksamhet. De vaktmästare och kyrkvaktmästare som arbetar i församlingarna inom samfälligheten är underställda samfällighetens fastighetsförvaltning medan församlingssekreterarna i sin tur är underställda gemensamma tjänster.

Församlingens medlemmar väljer kyrkoherde genom val mellan tre kandidater som uppställs av domkapitlet. Kyrkoherdesvalet kan också förrättas indirekt av kyrkofullmäktige i en självständig församling eller av församlingsrådet i en församling i en kyrklig samfällighet.

Församlingsrådets medlemmar

 • Susanne Björkman
 • Måns Enqvist
 • Åsa Gustafsson
 • Anders Järvinen
 • Lars-Runar Knuts
 • Petra Lindblad
 • Rami Nurmi
 • Emma Olander
 • Siv Sandberg
 • Margó Storm
 • Lillemor Wennerström

» Här hittar du de förtroendevaldas kontaktuppgifter.