Gemensamma kyrkorådet bereder och verkställer beslut

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltningsorgan som är underställt kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har en ordförande som utses av domkapitlet och en vice ordförande samt åtta övriga medlemmar som utses av gemensamma kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har i uppgift att leda det andliga arbetet i samfälligheten eftersom samfälligheten har antagit det som gemensam arbetsform, att handha samfällighetens och församlingarnas förvaltning och ekonomi, att bereda ärenden för behandling i gemensamma kyrkofullmäktige samt, om inte kyrkofullmäktige beslutar annat, att verkställa kyrkofullmäktiges beslut och bestämmelser.

Kyrkorådet representerar också Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet i domstolar och gentemot myndigheter samt ingår avtal och sköter övriga juridiska ärenden om inte ett beslut, en bestämmelse eller ett reglemente föranleder annat.

Gemensamma kyrkorådet har valts för åren 2019–2020.

Förtroendevalda i gemensamma kyrkorådet åren 2019–2020

Ordförande domprosten Heimo Rinne, viceordförande Auvo Heikkilä.

  • Heikkilä Auvo, Paattisten seurakunta (ersättare Jenni Haaki)
  • Maria Ranne, Kaarinan seurakunta (ersättare Minna Tiainen)
  • Mirjo Kanervavuori, Piikkiön seurakunta (ersättare Ilkka Lehmus)
  • Ari Rantanen, Katariinanseurakunta (ersättare Päivi Salminen)
  • Maria Lahtinen, Henrikinseurakunta (ersättare Kaarina Valo-Laukkanen)
  • Siv Sandberg, Åbo svenska församling (ersättare Lars Nyberg)
  • Mikko Laurén, Maarian seurakunta (ersättare Mika Ketola)
  • Helmi-Riitta Toivari, Tuomiokirkkoseurakunta (ersättare Laura Pirilä)
  • Seppo Muurinen, Martinseurakunta (ersättare Anna-Liisa Kiviö)
  • Ulla-Maija Vierimaa, Mikaelinseurakunta (ersättare Elisabeth Erholtz)