Dopet – barnets första fest

Mitt i vardagsstressen stannar vi upp för en stund tillsammans med den närmaste släkten och vännerna för att glädja oss åt livets gåva och med förtröstan se framåt. I dopet ber vi om det bästa möjliga för ett nytt liv: välsignelse, trygghet och kärlek. De bär barnet genom livet.

"Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör." (Psalm 139)

I dopet upptas barnet i vår Himmelske Faders familj och blir medlem i församlingen. Guds omsorg är alltid närvarande i barnets liv.

Att förbereda ett dop är ganska enkelt

Arrangemangen inför dopet börjar med att man tar kontakt med bokningsservicen eller en bekant präst. Med bokningsservicens personal kommer man överens om var och när dopet ska ske, vilken präst som ska döpa barnet och andra praktiska frågor.

  • Bokningsservicens tfn 040 341 7012 (tfn till den finskspråkiga bokningsservicen är 040-3417 011)

Dopet kan ordnas hemma, hos mor- eller farföräldrar, i församlingens lokaler, i kyrkan eller på någon annan plats som är viktig för familjen.

Vårt tips! Medlemmar i församlingarna i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet kan boka församlingslokaler gratis för dop – med undantag för några avgiftsbelagda lokaler: S:t Marie och S:t Katarina prästgårdar och Nummis församlingshem och röda stuga. Dopklänning (dopkolt) kan man också få låna i församlingen. Fråga om dopklänning när du tar kontakt med dopprästen.

 

Nya lagen om för- och efternamn träder i kraft 1.1.2019

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019.

Det maximala antalet förnamn ändras till följd av den nya lagen, som tillåter fyra förnamn i stället för tre som för närvarande. Tidsfristen för att anmäla förnamn har förlängts från två månader till tre månader från barnets födelse.

I fråga om dop avgör tidpunkten om kyrkan ska tillämpa den nya lagen om för- och efternamn eller den namnlag som upphävs. Om dopet förrättas 1.1.2019 eller därefter tillämpas den lag om för- och efternamn som träder i kraft 1.1.2019. 

En ny möjlighet enligt bestämmelserna om efternamn är att bilda en efternamnskombination av två olika efternamn. Efternamnskombinationen är alltså inte ett enda namn, utan en kombination av två separata namn. När en efternamnskombination tas i bruk ska man välja efternamnens ordningsföljd och huruvida de ska förenas med ett bindestreck eller särskrivas.

Den nya lagen ger föräldrarna fler alternativ vid valet av efternamn för sina barn. Utgångspunkten är att barnet får föräldrarnas gemensamma efternamn eller efternamnskombination. Målet med bestämmelsen är att bevara namngemenskapen i familjen. Enligt detta mål får barnet samma efternamn eller efter-namnskombination som sina helsyskon, om föräldrarna inte har något gemensamt namn. Barnet får li-kaså förälderns efternamn eller efternamnskombination också när barnet har endast en förälder. I andra situationer än de ovannämnda har föräldrarna den största valfriheten. Då får de en ny möjlighet att ge barnet antingen någondera förälderns efternamn eller efternamnskombination eller en efternamnskom-bination som bildats av föräldrarnas efternamn.

Enligt den nya regleringen kan barnets efternamn också bestämmas enligt namnskicket i en främmande stat. Om en förälder till exempel på grund av sitt medborgarskap eller äktenskap har anknytning till en främmande stat kan barnet ges ett efternamn eller en efternamnskombination som bildats av en förälders eller en mor- eller farförälders namn eller av både förälderns och mor- eller farförälderns namn. Det efternamn som anmäls ska då motsvara efternamnsskicket i den främmande staten. 

Mer information här:

Vill du reservera en doptid?

Kontakta bokningsservicen tel. 040 341 7012 eller lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Kontaktbegäran

Sockor åt nydöpta

Frivilliga i Katarina- och Henriksförsamling stickar tågsockor åt alla småttingar som döps i församlingen.

Läs mera...