Gudstjänstgrupper och kyrkvärdar

Delad glädje är dubbel glädje!

När vi firar gudstjänst gör vi det tillsammans. Tillsammans bildar vi Kristi kropp och övar oss i att leva som kristna. Eftersom vi vill att flera ska känna sig delaktiga i gudstjänsten har vi gudstjänstgrupper i församlingen. Gudstjänstgrupperna förbereder och genomför söndagens högmässa (ungefär var fjärde/femte vecka under vintehalvåret). Istället för att några få gör allt blir det många som gör lite. Dessutom tar ungdomar och studenter hand om ett par gudstjänster per termin.

Om du känner att du skulle vilja ta en aktivare roll i gudstjänsterna får du gärna anmäla dig till våra gudstjänstgrupper. Ta då kontakt med kyrkoherde Mia Bäck.

Så här går det till:

Gudstjänstgruppen bjuds in till högmässans planeringsmöte. Planeringsmötet äger rum via Teams och leds av liturgen. Under planeringen väljs vilka psalmer som ska sjungas och hur gudstjänstens olika delar ska förverkligas. I mötet deltar även kantorn och övriga anställda. 

De medverkande träffas på söndagen i sakristian i Domkyrkan kl. 11 eller kl. 11:15 för att föredela och gå igenom de praktiska uppgifterna. Innan gudstjänsten börjar samlas alla medverkanden till bön i sakristian. Under gudstjänsten tjänar man Gud tillsammans med resten av församlingen. Efter högmässan hjälper man till med kyrkkaffet och när kyrkkaffet är undanplockat är gudstjänstgruppens uppgifter avslutade.

Även om du inte är medlem i en gudstjänstgrupp kan du dyka upp på söndag kl. 11 i sakristian och få en uppgift i gudstjänsten!

Om du vill läsa söndagens texter i förväg hittar du dem i kyrkoårskalendern (länken leder till en annan webbplats).

Gudstjänstmöte

Nu och då inbjuds den gudstjänstfirande församlingen till ett gudstjänstmöte där vi samtalar om vår gudstjänst. Under mötet får man ge feedback och diskutera utvecklingsmöjligheter.

Gudstjänstgruppernas ordförande

ESTER - Sofi Laakso
SEFANJA - Maria Ljung
RUT - Ruth Illman
ARON - Alexander Renqvist
ST KARIN - Lisa Molander

Uppgiftsfördelningsblankett (en pdf-fil)

Arbetsschema

Tidtabellen och arbetsschemat för gudstjänstlivet i församlingen hittar du här (länken leder till en annan webbplats). Där ser du vilken gudstjänstgrupp som tjänstgör när.

Kyrkvärdarna

Kyrkvärdarna hjälper till i gudstjänsten de helgdagar (under vinterhalvåret) som ingen gudstjänstgrupp ansvarar för. Man kan fungera som kyrkvärd utan att vara med i en gudstjänstgrupp. Kyrkvärdarna hälsar välkommen, delar ut psalmböcker och agendor, läser bibeltexter, tänder ljus och fungerar som värdar vid nattvarden.

På bilden syns ett långbord. Kring bordet sittar gudstjänstgruppernas medlemmar.
Gudstjänstmöte i Aurelia.
Magnus och Marko förbereder kyrkkaffet.
Magnus och Marko förbereder kyrkkaffet.

Ta kontakt

kyrkoherde
Åbo svenska församling
Auragatan 18
20100 ÅBO