Gemensamma kyrkorådet bereder och verkställer beslut

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltningsorgan som är underställt kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har en ordförande som utses av domkapitlet och en vice ordförande samt åtta övriga medlemmar som utses av gemensamma kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har i uppgift att leda det andliga arbetet i samfälligheten eftersom samfälligheten har antagit det som gemensam arbetsform, att handha samfällighetens och församlingarnas förvaltning och ekonomi, att bereda ärenden för behandling i gemensamma kyrkofullmäktige samt, om inte kyrkofullmäktige beslutar annat, att verkställa kyrkofullmäktiges beslut och bestämmelser.

Kyrkorådet representerar också Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet i domstolar och gentemot myndigheter samt ingår avtal och sköter övriga juridiska ärenden om inte ett beslut, en bestämmelse eller ett reglemente föranleder annat.

Gemensamma kyrkorådet har valts för åren 2023–2024.

Mötestider under våren 2024

 • 18.1 kl. 17
 • 15.2 kl. 17
 • 26.3 kl. 17
 • 18.4 kl. 17
 • 16.5 kl. 17
 • 11.6 kl. 17

Mötestider under hösten 2024

 • 22.8 kl.17 
 • 19.9 kl. 17
 • 10.10 kl. 17
 • 7.11 kl. 17
 • 5.12 kl. 17

Förtroendevalda i gemensamma kyrkorådet åren 2023–2024

Ordförande domprost Aulikki Mäkinen, viceordförande Seppo Muurinen.

 • Seppo Muurinen, Martinseurakunta (ersättare Matilda Pärssinen)
 • Mimmi Ruusunen, Paattisen seurakunta (ersättare Jenni Haaki)
 • Seppo Niemi, Henrikinseurakunta (ersättare Liisa Purho)
 • Maria Ranne, Kaarinan seurakunta (ersättare Salli Suominen)
 • Mirjo Kanervavuori, Piikkiön seurakunta (ersättare Ilkka Lehmus)
 • Helmi-Riitta Toivari, Tuomiokirkkoseurakunta (ersättare Laura Pirilä)
 • Ulla-Maija Vierimaa, Mikaelinseurakunta (ersättare Aleksi Stenberg)
 • Mikko Laurén, Maarian seurakunta (ersättare Kerttu Palmunen)
 • Ari Rantanen, Katariinanseurakunta (ersättare Samuel Oliveros De Nordenflicht)
 • Siv Sandberg, Åbo svenska församling (ersättare Lars Nyberg)