Åboländsk släkthistoria på begravningsplatsen

Norr om S:t Marie kyrka finns S:t Marie hjältegravar, där 112 stupade vilar. Norr om kyrkan finns också bildhuggaren Wäinö Aaltonens grav.

I kyrkogårdens östra del finns ett gravkapell som släkten Haartman lät bygga antagligen år 1782. Idag används kapellet av släkten Bonsdorff. Gravkapellet i begravningsplatsens nordvästra hörn lät ägaren till gården Kaistarniemi, hovrättssekreterare C.G. Baehr (d. 1792) bygga. På kyrkans sydsida finns en grästäckt valvgrav omgiven av ett staket i järn. Den lät hovrättens president och Stor-Heikkiläs ägare Eric Wallensköld bygga år 1839. Begravningsplatsens äldsta minnesmärke är handelsman Jakob Elfwings (d. 1793) gravplakett som finns intill kyrkans altargavel.

Sydväst om kyrkan finns fornforskaren och arkeologiprofessorn A.M. Tallgrens gravsten. Aarne Michaël Tallgren hörde till den generation av arkeologer som etablerade forskningen i fornminnen i Finland. Han tillbringade sin barndom i S:t Marie prästgård och familjen Tallgrens fascinerande öden har bland annat inspirerat ett skådespel som uppfördes i samband med att Åbo var kulturhuvudstad år 2011. Dramatikern Tytti Issakainen har satt sig in i släktens historia.