Beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar

(11.10.2021)

Behandlingstiderna för släktutredningar vid Åbo regioncentralregister är för tillfället längre än vanligt. Leveranstiden är cirka 16 veckor. Just nu behandlas beställningar som har lämnats in vecka 25.

Intyg ur medlemsregistret är möjligt att få redan samma dag eller följande vardag.

Telefontjänsten vid centralregistret är överbelastad. Vänligen ring inte för att kontrollera dagsläget gällande din beställning. Vid behov kan du i stället skicka en e-post. 

Det finns två typer av ämbetsbetyg.

I ett levnadsintyg antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbetyget får man direkt med sig. I mån av möjlighet skriver vi ut ämbetsbetyg för postning samma dag som beställningen görs.

Ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

En släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning är inte samma som släktforskning. Leveranstiden för släktutredningar är några veckor.

Släktutredningar görs på basis av kyrkans medlemsregister och kyrkböcker

Församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har tagit i bruk ett medlemsregister som är gemensamt för hela kyrkan. I medlemsregistret finns uppgifter om församlingsmedlemmens anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar). De här uppgifterna motsvarar informationen i befolkningsregistret.

Församlingarna var medlemmarnas officiella folkbokföringsmyndighet fram till 1.10.1999. Sedan dess har församlingarnas medlemsregister regelbundet uppdaterats via befolkningsdatasystemet.

Kyrkans gemensamma medlemsregister innehåller tillsvidare inte täckande uppgifter om gamla händelser, utan de uppgifterna finns fortfarande i församlingens gamla kyrkböcker. I praktiken innebär det här att

 • för bouppteckning beställer man en släktutredning över den avlidna i den församling som den avlidna var medlem i vid sin död
 • församlingen där personen senast var skriven ger ett ämbetsbetyg som täcker den avlidnas familjeuppgifter fram till 1.10.1999
 • utöver den församling där personen senast har varit skriven behöver inga skilda intyg beställas från andra församlingar som den avlidna eventuellt har varit medlem i efter 1.10.1999
 • för perioden före 1.10.1999 beställs ämbetsbetyg för den avlidna retroaktivt från de församlingar eller andra register där den avlidna har varit bokförd sedan han/hon fyllde 15 år.

Riksomfattande släktutredningar (KirDi)

I Åbo regioncentralregister har KirDi-systemet tagits i bruk. Med hjälp av KirDi görs släktutredningen på ett ställe riksomfattande för hela den tid som personen varit medlem i ev.luth. kyrkan i Finland på de personer, vars sista hemförsamling har varit en av medlemsförsamlingarna i Åbo regioncentralregister. Med de andra beställningarna förfar man som förut, släktutredningen beställs separat från alla församlingar där personen varit skriven.

Medlemsförsamlingar i Åbo regioncentralregister:

 • Gustavs församling
 • Henriksförsamlingen i Åbo
 • Katarinaförsamlingen i Åbo
 • Letala församling
 • Lundo församling (även Aura församling och Tarvasjoki församling)
 • Martinsförsamlingen i Åbo (även Kakskerta församling)
 • Mikaelsförsamlingen i Åbo
 • Nousis församling
 • Patis församling
 • Pikis församling
 • Reso församling
 • S:t Karins församling (även Kustö församling)
 • S:t Marie församling
 • Somero församling (även Somerniemi församling)
 • Tövsala församling
 • Åbo domkyrkoförsamling
 • Åbo svenska församling

Uppgifter från nedlagda församlingar

Uppgifter från de församlingar som fanns i de områden i Karelen och Petsamo som Finland avstod till Ryssland beställs från landskapsarkivet i S:t MichelÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats). Om huvudpersonen inte har hört till en församling beställs släktutredningen för den perioden från Myndingheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) (länken leder till en annan webbplats).

Obs! Om släktutredningen anger att personen i fråga är vid liv behövs inget skilt ämbetsbetyg.

Ämbetsbetyg på andra språk vid behov

Ämbetsbetygen är på finska och svenska. Vid behov kan ämbetsbetyg erhållas på en flerspråkig blankett, där det andra språket utöver endera svenska eller finska är engelska, tyska eller franska. Släktutredning kan erhållas endast på finska och svenska.

Ta kontakt

Mer information om släktutredningar ger Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets centralregister, tfn 040 341 7229.

Beställning av ämbetsbetyg

Ett ämbetsbetyg kan beställas med webblankett eller per telefon (inte per e-post!).

 • Centralregistrets telefontid är vardagar kl. 9.00 – 15.00 på numret 040 341 7229 (betjänar på svenska).
 • E-post: turku.keskusrekisteri@evl.fi
Kyrkböckerna i arkivet

Avgifter för ämbetsbetyg

Avgifterna för ämbetsbetyg är fr.o.m. 1.1.2020 i enlighet med kyrkostyrelsens cirkulär följande:

 1. Ett intyg som upprättas manuellt:
  a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter
  b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt
  c) 30 euro för andra intyg än sådana som avses i punkt b och som upprättas utgående från uppgifter i kyrkböckerna. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.
   
 2. 45 euro för huvudpersonens del för ett intyg som upprättats med hjälp av KirDifunktionen i kyrkans gemensamma medlemsdatasystem och 9 euro för ett intyg som gäller huvudpersonen. För varje person upprättas ett eget intyg. Levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika användningsändamål debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg
   
 3. Intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (levnadsintyg) 9 euro
   
 4. Utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 9 euro
   
 5. 45 euro för ett intyg som upprättas för släktforskning. Om upprättandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period
   
 6. 45 euro för ett intyg för vetenskaplig forskning. Om utarbetandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period
   
 7. En kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna 9 euro
   
 8. Arbete som föranleds av kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker 45 euro. Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är intyg över prövning av hinder mot äktenskap samt andra intyg som utfärdas avgiftsfritt enligt lag.

Övriga avgifter

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post - och banktjänster.

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.