Beslutsfattande i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Högsta beslutande makten i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsvalÖppna länk i ny flik (länken leder till en annan webbplats). Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingens förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Varje församling inom samfälligheten har sitt eget församlingsråd, som fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. Medlemmarna i församlingsråden i församlingarna i Åbo och S:t Karins återfinns på församlingarnas egna sidor.

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

I församlingarna finns också kommittéer och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom gör de förslag för förtroendeorgan, t.ex. församlingsrådet.

Nyckeltalen för församlingsvalen 2018 i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Översikt av de invalda förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige

 • Valda 51
 • Nya invalda 25
 • Medelålder 54 år
 • Män 39 %, kvinnor 61 %
 • Fördelning enligt kandidatlista:
  Partiotyön ystävät 17
  Kokoomus ja sitoutumattomat 11
  Yhteinen kirkkomme 11
  SDP & sitoutumattomat 7
  Liv och gemenskap i församlingen 3
  Församlingen nära dig 1
  Seurakunta keskellämme 1

Valdeltagandet i valet av gemensamma kyrkofullmäktige

 • Valdeltagandet 10,8 %
 • Andelen förhandsröster 7,0 %
 • 16-17 åringarnas valdeltagande 5,8 %

Röstningsaktiviteten församlingsvis

 • Henrikinseurakunta 10,2 %
 • Kaarinan seurakunta 11,9 %
 • Katariinanseurakunta 11,2 %
 • Maarian seurakunta 10,1 %
 • Martinseurakunta 9,8 %
 • Mikaelinseurakunta 8,6 %
 • Paattisten seurakunta 21,8 %
 • Piikkiön seurakunta 14,6 %
 • Tuomiokirkkoseurakunta 12,3 %
 • Åbo svenska församling 12,5 %