Val av namn

Lagstiftningen om för- och efternamn har ändrats från och med början av år 2019. Det maximala antalet förnamn ökade och vid valet av efternamn har föräldrar nu fler alternativ än tidigare.

Den nya lagen om för- och efternamn tillämpas på anmälningar och ansökningar som blivit anhängiga den 1 januari 2019 eller därefter. Den nya lagen följs alltså då dopet sker den 1 januari 2019 eller därefter.

Fyra förnamn i stället för tre

Enligt den nya lagen är det möjligt att välja fyra förnamn i stället för tre. Tiden inom vilken ett barn ska ges ett namn förlängs från tidigare två månader till tre månader efter födelsen.

Efternamnskombinationer tillåts

Den nya lagen ger föräldrar fler alternativ vid valet av barnets efternamn och beaktar bättre än tidigare olika familjesituationer.

Utgångspunkten är att barnets efternamn bildas utgående från föräldrarnas gemensamma efternamn eller en efternamnskombination. Målet med bestämmelsen är att bevara namngemenskapen inom familjen. I enlighet med det här målet ges barnet samma efternamn eller efternamnskombination som sina helsyskon om föräldrarna inte har ett gemensamt namn. Barnet får sin förälders efternamn eller efternamnskombination också när barnet har endast en förälder.

I andra fall än de ovan nämnda är föräldrarnas valfrihet allra störst. Då kan de ge barnet antingen någondera förälderns efternamn eller efternamnskombination eller en efternamnskombination som bildats av föräldrarnas efternamn.

Enligt den nya bestämmelsen kan barnets efternamn också bestämmas enligt namnskicket i en främmande stat. Om en förälder till exempel på grund av sitt medborgarskap eller äktenskap har anknytning till en främmande stat, kan barnet ges ett efternamn eller en efternamnskombination som bildats av en förälders eller en mor- eller farförälders namn eller av både förälderns och mor- eller farförälderns namn. Det efternamn som anmäls ska då motsvara efternamnsskicket i den främmande staten.

Mer information här: