Val av namn

Föräldrarna bestämmer om barnets namn, men valet styrs av namnlagen. Lagstiftningen om för- och efternamn förnyades från och med början av år 2019.

Maximiantalet förnamn ökades och vid valet av efternamn har föräldrarna nu flera valmöjligheter än tidigare.

Förnamn

 • Var och en ska ha minst ett förnamn. Förnamnen får vara högst fyra till antalet.
   
 • Förnamnet får inte väcka anstöt, medföra olägenhet eller vara uppenbart olämpligt.
   
 • Om barnet har anknytning till en främmande stat, kan förnamnet ges enligt det etablerade förnamnsskicket i den staten.

Efternamn

 • Om föräldrarna har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, får barnet detta efternamn.
   
 • Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, kan som efternamn för barnet väljas antingen någondera förälderns efternamn eller en efternamnskombination som bildats av föräldrarnas efternamn. Barnen i samma familj ska ha samma efternamn om båda föräldrarna är deras vårdnadshavare.
   
 • Om föräldrarna inte är gifta med varandra, kan barnet få sin fars efternamn eller efternamnskombination endast om faderskapet har fastställts. Det lönar sig att ta hand om faderskapserkännandet i god tid före dopet, eftersom det kan ta länge att få beslutet. Faderskapserkännandet gör inte fadern till vårdnadshavare.
   
 • Om barnet har endast en förälder, får barnet förälderns efternamn eller efternamnskombination.
   
 • Om barnet har anknytning till en främmande stat, kan efternamnet ges enligt det etablerade efternamnsskicket i den staten.

När ska man bestämma sig?

 • Namnen på det barn som döps ska anmälas till församlingen inom tre månader efter barnets födelse. Vårdnadshavarna bestämmer tillsammans om barnets namn. Om föräldrarna inte gemensamt har vårdnaden om barnet, fattas beslutet av den förälder som är barnets vårdnadshavare.
   
 • Förrättningssamtalet är bra att ha i god tid, så att man hinner utreda lagenligheten av de tilltänkta för- och efternamnen före barnets dop.
   
 • Barnets namn blir godkända först när de registreras i befolkningsdatasystemet. Om det finns anledning att tvivla på namnets lagenlighet, namnet inte sedan tidigare är i bruk eller namnet inte kan godkännas, överförs saken till magistraten.
   
 • Ytterligare information fås från centralregistret:
  tel. 040-3417 111,  turku.keskusrekisteri@evl.fi

 

Mer information här: