Hyppää sisältöön

Grunda en egen valmansförening

Du kan även bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.

Gör så här

1. Skriv ut stiftelseurkunden

Blanketterna kan skrivas ut eller avhämtas från centralregistret. När blanketterna skrivs ut rekommenderas att blanketten för val av kyrkofullmäktige skrivs ut på vitt papper och blanketten för val av församlingsråd på orangefärgat papper. Det är dock inte obligatoriskt.

2. Bekanta dig med reglerna

En valmansförening kan i sin kandidatlista uppge högst dubbelt så många kandidater som det antal medlemmar som ska väljas in i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Ta kontakt med centralregistret för mer information. En och samma person kan ställas upp som kandidat för endast en valmansförening vid val av medlemmar av ett och samma organ.

3. Välj ombud

Ombud och dennas ersättare ska utses bland valmansföreningens medlemmar. Dessa får inte vara medlemmar av valnämnden eller kandidater för föreningen. Övriga grundare av valmansföreningen kan kandidera. Ombudet bör vara 18 år.

4. Ge listan ett namn och programförklaring

Valmanföreningens namn bör ange för väljarna vem som står bakom föreningen eller vilka mål man arbetar för.  

5. Lämna in blanketterna i tid

Stiftelseurkunden, ombudets försäkran och alla kandidaters skriftliga och undertecknade samtycken ska vara centralregistret tillhanda senast 17 september 2018 kl. 16.00. Om du vill att information om din valmansförening finns tillgänglig så kan du föra blanketterna till centralregistret redan innan tiden går ut.

» Valdokument

Centralregistret

Eriksgatan 3, 20100 Åbo
PB 922, 20101 Åbo
tel. 040 3417 111
öppet mån-fre kl. 8-15.45