Vad är diakoni?

Diakoni är att stöda människor i olika livssituationer så att alla kan leva ett så bra liv som möjligt. En av diakoniarbetarens främsta uppgifter är därför att inspirera alla församlingsmedlemmar att ta ansvar för sin medmänniska.

Den kristna omtanken om medmänniskan medför också ett internationellt ansvar. Diakonin riktar sig inte enbart till den nöd som finns i den omedelbara omgivningen utan sträcker sig också utanför landets gränser. Kyrkans utlandshjälp ägnar sig åt internationell diakoni.

Diakonins utgångspunkt är Kristus. Som kristna är vi kallade att leva med Jesus som förebild. Vi är kallade att med kärlekens och försoningens budskap möta den nöd som finns omkring oss. När Kristi kärlek och omtanke är drivkraften i det arbete som görs i en församling kan man tala om en diakonal församling. En sådan församling välkomnar alla. Åbo svenska församling strävar efter att vara en sådan församling.

 

Vad gör en diakoniarbetare?

I vår Kyrkoordning står det att församlingens diakoniarbete skall kanalisera hjälp ”särskilt till dem vars nöd är störst och vilka inte får någon annan hjälp” (KO 4 kap. 3§). 

I ett välfärdssamhälle som Finland är det meningen att samhället skall komma emot när medborgarna behöver stöd. Om samhällets stödfunktioner inte räcker kan man vända sig till församlingens diakoni. Det som en diakoniarbetare konkret gör i sitt arbete varierar beroende på var hon arbetar och på vilka utmaningar som för tillfället råder i samhället. 

Diakoniarbetet ofta innebär samtal, själavård och rådgivning och stöd vid ekonomiska kriser. Diakoner kan ha något olika utbildningar i grunden, men alla måste ha en samhällelig kompetens utöver den specifikt kyrkliga. På svenskt håll kan man få en socionombaserad diakonutbildning vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo och Vasa. Man kallas för diakonissa om man i stället för socionom i grunden är utbildad sjukvårdare. De sjukvårdsbaserade utbildning ger yrkeshögskolan DIAK som finns på olika håll i Finland.

Tidsbeställning till diakonimottagningen, tisdagar och torsdagar kl. 9-11 (sommartid endast tisdagar) tel. 040 3417460